https://www.facebook.com/pages/TasteofMysore/128939487156170?ref=hl

Sri Gurupaduka Stotra

Facing both God and my guru
Whom should I bow to first?I first bow to my guru because he's the one
who showed me the path to god

- Kabir

Sanskrit, english script : http://www.chinmaya-chicago.org/BV/Guru%20Paduka%20Stotram.pdf

Youtube Video :

Kannada text is my attempt to translate(using google transliteration online tool), so please refer to original text also if needed

ಅನಂತಸಂಸಾರಸಮುದ್ರತಾರ ನೌಕಾಯಿತಭ್ಯಾಂ
ಗುರುಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ    
ವೈರಾಗ್ಯಸಾಮ್ರಜ್ಯದ ಪೂಜನಾಭ್ಯಂ 
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ಕವಿತ್ವವಾರಶಿನಿಶಾಕರಾಭ್ಯಾಂ
ದೌರ್ಭಗ್ಯದಾವಾದವಾಂಬುಧಮಾಲಿಕಭ್ಯಾಂ
ದೂರಿಕ್ರಿತಾನಮ್ರ ವಿಪತ್ತಿದಭ್ಯಾಂ 
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ನತಾ ಯಯೋಹೋ ಶ್ರೀಪತಿತಂ ಸಮೀಯಂ 
ಕದಚಿದಾಪ್ಯಾಶು ದರಿದ್ರವರ್ಯಾ 
ಮೂಕಾಶ್ಚ ವಚಸ್ಪತಿತಂ ಹಿ ತಾಭ್ಯಾಂ    
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ನಾಲೀಕನೀಕಾಶಪದಹ್ರತಾಭ್ಯಾಂ
ನಾನಾವಿಮೋಹಾದಿ ನಿವಾರಿಕಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಜ್ಜನಾಭೀಷ್ಟ ತತಿಪ್ರದಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ನೃಪಾಲಿಮೌಲಿವ್ರಜರತ್ನಕಾಂತಿ
ಸರಿದ್ವಿರಾಜತ್ ಝಸಕನ್ಯಕಾಭ್ಯಾಂ
ನೃಪತ್ವದಾಭ್ಯಾಂ ನತಲೋಕಪಂಕೆತ್ (pankateh)
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ಪಾಪಂಧಕಾರರ್ಕ ಪರಂಪರಾಭ್ಯಾಂ
ತಪತ್ರ್ಯಾಹೀಂದ್ರ ಖಗೆಶ್ವರಾಭ್ಯಾಮ್
ಜಾಡ್ಯಾಬ್ಧಿಸಂಶೋಣ ವಾಡಾವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ಸಮಾದಿಷಟಕಪ್ರದವೈಭಾವಭ್ಯಂ
ಸಮಧಿದಾನವ್ರತದೀಕ್ಷಿತಾಭ್ಯಾಂ
ರಮಾಧಾವಾಂದ್ರಿಸ್ತಿರಭಾಕ್ತಿದಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

ಸ್ವರಚಪರಾಣಾಮಖಿಲೇಷ್ಟದಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ವಾಹಸಹಾಯಕ್ಷದುರಂಧರಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ವಾತಾಚಭಾವಪ್ರದಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ


ಕಾಮಾದಿಸರ್ಪವ್ರಜಗರುಡಾಭ್ಯಾಂ
ವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿಪ್ರದಭ್ಯಾಂ
ಬೋಧಪ್ರಧಾಭ್ಯಾಂದುತಮೊಕ್ಷದಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ

2 comments:

Unknown said...

Nice strotram Lakshmi veru healp full.

Sandhya said...

I would bow to the Guru, as he is the one who shows us the path to leading a meaningful life, including teaching us to surrender ourselves to the Almighty. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Saakshaath Para Brahma...Tasmaisree Gurave Namaha.