https://www.facebook.com/pages/TasteofMysore/128939487156170?ref=hl

S for Snack and Sambar! ಹುರಿಗಾಳು ಮತ್ತು ಸಾರು

ಹುರಿಗಾಳು/Hurigalu is a delicious munching snack of Mysore/Karnataka. It is a low calorie and absolutely healthy snack which can be addictive. Spicy hurigalu with a cup of coffee, a good book to read is a good combo for timepass. Translated to English Hurigalu means roasted beans. Now does that sound delicious? To me yes! Traditionally it is made in large oven or what we called Bhatti in Kannada.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hurigalu constitues green bean (ಹೆಸರುಕಾಳು), black eyed peas/red chori(ಅಲಸ೦ದೆ), horsegram (ಹುರುಳಿಕಾಳು), peanuts (ಶೇ೦ಗ), chickpeas(ಕಡಲೆಕಾಳು), soyabean etc. Soaked beans are stirfried in traditional oven. Because I love this snack I have a shortcut taught by mom to make them anytime. Beans sambar/saaru is equally delicious and healthy too. Since most of you know to make sambhar, let me share the recipe to make hurigalu. Its raining in Singapore and it made a perfect evening snack for us yesterday.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
To make hurigalu you need the following :
Green beans , black eyed peas, horsegram, chickpeas, or your choice of beans - 1 cup
red chilli powder and salt mixed together with a drop of oil.
Procedure :
1.Soak the beans for 4-5 hrs in water.
2.Strain water from the beans and wipe them with a dry towel.
3. Heat a thick bottomed pan (I used cooker pan) on low-medium heat.
4. When the pan is sufficiantly hot, add a fistfull of beans and fry them till beans start crackling. When they stop dancing on the pan it indicates that beans are done. Remove them and pour into a large plate. Repeat the process with rest of the beans.
5. You can microwave peanuts in btw to hasten the process.
6. Fold in the chilli powder with the hot beans. Add a drop of oil which helps the chilli powder to stick to the beans. Enjoy them when beans are at room temp. When hot they tend to be bit soft.
Note: You can even make them using chickpeas only! Heard from SPICEOFLIFE her mom makes this during holi.
You can store them in a airtight container when they are at room temperature. Enjoy Hurigalu!


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wheat Flour Dosa and beans Sambar/Saaru My dinner


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

29 comments:

SPICE OF LIFE said...

very nice and healthy snack ....my mouth is watering right now :-)will give it a try and let u know the result :-)

Anonymous said...

Yummmy...Hurgallu is my favourite munch !!! I love to lie down reading a book, with a plate of hurgallu next to me...bliss !!!

Hi there...I came to your blog via Coffee's ! I'm also in Singapore and a Bangalorean !!! Good to know other kannadigas here.

Though I'm not a food blogger, I visit most of the sites as I love to cook..just don't have the patience to put them up in a blog..and I admire all you food bloggers on that.

Good to know you !!!

Lakshmi said...

@ Aparna,
Welcome to my blog Aparna. Nice to know that you are in Singapore and a Kannadiga.

Roopa said...

yummy! haven't madi this for a while i do add a few drops of oil though. i love the avarekalu huragadle..... bari malle alva.

Lakshmi said...

@ Roopa,

Olle snack iga Singapore weatherge. Dinapurthi male, illa officenalli AC inda chali. otnalli horagade hodre besige olagade idre chaligala, hege magic alwa ;)

Meena Shankar said...

Delicious and nutritious hurigaalu...nanna husband hurigaalina dodda fan!! Thanks for the recipe..India indha baruvaaga yavaglu thagondu bartha idhvi..eega manele maadbahudu andhre that is too good...

Sia said...

OMG lakshmi, u have planned to kill me with hurigallu snack... ah!!! cant stop thinking abt it now:) thank u so much for the recipe.. i got to try it soon.
loved ur garden pics as well especially hibiscus which is very rare here.
by the way, why ur new posts r not showing in foodblog desam? is ur blog listed in mathy n indira's foodblog desam? if not please mail them and ask to put ur RSS feed there. it will be very easy for us to check ur blog when ever u post new posts.

Lakshmi said...

@Meena
nice to see u back. Please try them at home. Katoom Katoom hurigalina majane bere!

Lakshmi said...

@ Sia,
Do try them out. And about foodblog desam, didn't know about it. Will definitely mail them so u can check the updates. Thanks Sia for the info.

Sharmi said...

waw that sambar!! I can die for. looks so good and yummicious.

Lakshmi said...

@ Sharmi
I love it too Sharmi.

FH said...

Lakshmi,I used to make these but have totally forgotten since I left India!!Thank you so much for reminding me.It is the best weather to dry them out.Love it girl.
I saw your garden too today,it opened quickly!:))

Lakshmi said...

@Asha,
Pleasure is mine Ashaji.

Poonam said...

Hey, here for the first time...loved your no fat recipe...looks like a really tasty snack to munch on!

Lakshmi said...

@ Poonam,
Thanks Poonam. Try them I am sure you will get addicted to it.

Srivalli said...

snack is very interesting...thanks for sharing it...

Srivalli
www.cooking4allseasons.blogspot.com

Lakshmi said...

Hi Srivalli,
Pleasure is mine. Do give it a try. It tastes wonderful.

CHITRA CHARITA said...

HurigaLige num amma ondu taraha 'chutney' maadtaare.
Lemon juice +ingu+chilly powder+coarsely ground kadale bele.
This gets attached to hurigaaLu very well.
illiya maLe galakke hurigaaLu oLle companion.thanks for reminding.

Lakshmi said...

@Vaneecha,
Many thanks for sharing that chutney for hurgalu. Will try coating this chutney next time when I make hurgalu. Thanks for dropping by and keep coming! :-)

Mona's Mehendi Magic said...

Thanks very much Lakshmi ji.I m very much impressed about your cooking.I m gujarati, our some hobbies are same, i even like to sing.

Mona's Mehendi Magic said...

Hi lakshmi ji, Thanks for your comment.I have visited your blog , such a lovely cooking receipes.I m gujarai.Originally from gujarat, staying here from last more then 12 years.I love to cook diff kind of food. Will sure try some of your recepies.Thanks.Mona.

Lakshmi said...

@ Mona of Henna at Work,

Thanks Mona for dropping by. We were in Gandhinagar, Gujarat for 4yrs. I love gujju food too! Thepla, oondhyu is my fav ! I miss chikki, ghatiya sev, sev sabji....OMG so many things.

Deepa said...

mmm...looks yummy,sounds yummy..
was looking for an easy to make snack ..going to try this..

Lakshmi said...

do try n let me know. but be carefull to check the beans for crispiness bf4 u take them off from pan. It will require lots of patience to do this.

Shruti said...

Hey! HurigaaLu recipe ge tumba tumba dhanyavaadagaLu!
Are you continuing to live in Singapore? It's heartening to know there are so many kannadigas in SNG - am here since Jan this year.
Am in the family way and wanted to eat hurigaaLu - but without the khaara. So planned to make it myself. :) Thanks again!

Lakshmi said...

@shruti, you can even microwave the kaalu. You can see Tarla dalal's http://www.tarladalal.com/Recipe.asp?id=4895
You can replace a soy with beans and try it out. Soy came out well for me. We will be in Singapore few more years.

Supriya said...

Hey, great recipe and a very healthy snack. I made it yesterday and both I and my husband loved it. Thanks for posting it.

Anonymous said...

how to make mandakki puri(looks like fried small rice)with lots of khara?

Lakshmi said...

@Shekar avadhani,

Here is the link to mandakki puri

http://www.tasteofmysore.com/2007/08/crispy-puffed-rice-and-semolina-rava.html