ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, Happy Rajyotsava to all Kannadigas..posting few pictures in the spirit of rajyotsava. Karnataka flag has two colors yellow and red, so I am posting few pictures through which I saw the colors of our flag..

ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದ ಹೂವ್ವು /Flower of our garden ..........
ದೀಪಾವಳಿಯ ದೀಪಗಳು/ Festive lights of Deepavali ......
ದೀಪಾವಳಿ  ದೀಪದ ತಟ್ಟೆ / Deepavali  Lamp Platter 
Finally I tried Capsicum Masale Bath from Kavya Naimish Blog. It was a winner at home today, so posting it for the spirit of Rajyotsava Colors...
Recipe can be found at Kavya's Blog Do visit her to have yummy capsicum masale baath/capsicum masale rice.
Post a Comment