ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, Happy Rajyotsava to all Kannadigas..posting few pictures in the spirit of rajyotsava. Karnataka flag has two colors yellow and red, so I am posting few pictures through which I saw the colors of our flag..

ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದ ಹೂವ್ವು /Flower of our garden ..........
ದೀಪಾವಳಿಯ ದೀಪಗಳು/ Festive lights of Deepavali ......
ದೀಪಾವಳಿ  ದೀಪದ ತಟ್ಟೆ / Deepavali  Lamp Platter 
Finally I tried Capsicum Masale Bath from Kavya Naimish Blog. It was a winner at home today, so posting it for the spirit of Rajyotsava Colors...
Recipe can be found at Kavya's Blog Do visit her to have yummy capsicum masale baath/capsicum masale rice.

12 comments:

Pavani said...

it looks great yaar...
u have something surprise on my blog

Unknown said...

HAPPY RAJYOTSAVA lakshmi

Deepthi Shankar said...

nimagu kannada rajyothsavada shubhashayagalu

Uma said...

Happy Rajyotsava Lakshmi! Nov.1st is Andhra formation day too! Lovely flowers and lights! And the capsicum rice looks so spicy and delicious. Have a great weekend.

Kannada Cuisine said...

Lakshmi Nimagu Kannada rajyotsava da subhashayaglu

Anonymous said...

Nice Lakshmi....nimagu rajyotsava da haardika shubashayagalu...
Mangala

Anonymous said...

Happy Kannada Rajyothsava LG !

Raks said...

Looks great yaa! Thanks for sharing those lovely pics!

Cham said...

Very inviting rice Lk! Happy Rajyotsava

notyet100 said...

wow such colourful pics,..;-)

Unknown said...

Where can i find Kannada flag or the Karnataka ribbon to put it on my vehicle? :(.I tried everywhere but yellu siglilla :/..Any suggestions?

Lakshmi said...

Kiran, Google maadi sigatte. Amele picture save maadi print maadi :)